- مازندران - دانش آموزان امروز؛ والدین و مدیران فردا

دانش آموزان امروز؛ والدین و مدیران فردا

تاریخ 14 آبان 1399 ساعت 11:06:21
منبع: واژه روز
کد خبر: 001303
هرقشر وطیفی از افراد جامعه به تناسب سن وموقعیت وتوان فکری وفرهنگی، می‌تواند به عنوان کنشگر نقش مهمی را به عهده گیرد ودر این میان دانش آموزان هم سهم ویژه وبسزایی داشته ودارند. اما باید اذعان کرد که نوع وشیوه اجرای نقش به تناسب زمان والزامات واقتضائات آن، همیشه یکنواخت ویکسان نیست
دانش آموزان امروز؛ والدین و مدیران فردا

واژه روز-سیدصادق بردبار-فعال فرهنگی و اجتماعی:در این مقال کوتاه به نقش دانش آموزان درعرصه‌های مختلف فرهنگی واجتماعی به بهانه ۱۳ آبان ماه ، روز دانش آموز می‌پردازیم.

برکسی پوشیده نیست که هرقشر وطیفی از افراد جامعه به تناسب سن وموقعیت وتوان فکری وفرهنگی، می‌تواند به عنوان کنشگر نقش مهمی را به عهده گیرد ودر این میان دانش آموزان هم سهم ویژه وبسزایی داشته ودارند. اما باید اذعان کرد که نوع وشیوه اجرای نقش به تناسب زمان والزامات واقتضائات آن، همیشه یکنواخت ویکسان نیست وهردوره نوع مشارکت تغییر می‌کند .

برای مثال، نقش ومشارکت دانش‌آموزان درزمان شکل‌گیری انقلاب تاپیروزی وبه دنبال آن  جنگ تحمیلی ۸ساله وسازندگی‌های پس ازآن در دهه‌های گذشته با نوع کنش‌های امروزی کاملا متفاوت ومتناسب با روزگار خودبوده وهست وهیچ کس نمی‌تواند این نقش آفرینی‌های بی‌بدیل را انکارنماید وتلاش ومجاهدت‌های این نسل پرشور را نادیده انگارد.

همه ما درهرسن وموقعیتی که هستیم، این دوره دانش آموزی را تجربه کردیم وتحت تاثیر شرایط واقلیم فکری وفرهنگی با درنظر گرفتن امکانات مادی ومعنوی رشدکرده وتربیت شدیم .واین مرام وشیوه همچنان ازگذشتگان به آیندگان تسری وانتقال یافت .

بانیم نگاهی به راحتی می‌توان به تحول وتطور در شیوه‌های آموزشی وپرورشی ، تغییر متون وآموزه‌ها ، نوع تعامل وتعاطی افکاروروش معلمان ومربیان درامر تعلیم وتربیت وابزار وامکانات کمک آموزشی متوجه تغییر رفتارها وکنش‌های دانش آموزان درصحنه‌های مختلف زندگی فردی واجتماعی شد و نباید این مهم رااز نظر دور داشت که مجموعه رفتارهای آنان نتیجه نوع نگاه متولیان ومدیران ارشد نظام درآموزش وپرورش، والدین ودیگر ارکان مشارکت کننده در امور فرهنگی، دینی ومذهبی واجتماعی است .این ارتباط وتاثیرات آن همیشه تعاملی وطرفینی است و یک‌طرفه نیست واگر کمبودها واشکالات ویا رضایتی هست به مدیران وتصمیم سازان ارشد برمی‌گردد .دراین میان نباید به هیچ وجه این سرمایه‌های مادی ومعنوی وپرانرژی وپرنشاط جامعه را دست کم یا نادیده گرفت، زیرا بهترین وبالاترین پتانسیل وسرمایه هرتمدنی هستند وپوبایی ونشاط هرجامعه‌ای به این قشر وابسته است. اینان نتیجه نوع رفتار، تفکر واعمال واخلاق ماهستند ودقیقا مثل آینه منعکس کننده کارما .

وخوب است بدانیم ، آینه تملق نمی‌شناسد ، وآنگونه که هستی بی کم وکاست وهیچ تعارفی تورا به خود وامی‌نمایاند .پس چه مسئولان ومتولیان امور وچه والدین مراقب باشند که هرچه کاشتیم درو خواهیم کرد .

ازمکافات عمل غافل مشو                                                                   گندم از گندم بروید، جو زجو

مساله دیگر توجه به اقتضا وشرایط زمان وزمانه است که برخی مدیران وخانواده‌هارو نگران کرده است وآن تغییر درشیوه های آموزش وتربیت است .برخی هنوز توقع دارند که این قشر مثل گذشته وباهمان شیوه‌های آموزشی وپرورشی تحصیل کنند ،درحالی‌که زمبن وزمان با آمدن تکنولوژی واینترنت و عصرانفجاراطلاعات وتبدیل‌شدن جهان به دهکده، تغییرات زیادی کرده ومی‌طلبد ما نیز همراه با چرخ‌های ارابه زمان پیش برویم ونگاهی جدیدو وسیع‌تر داشته باشیم . وگرنه  ازدیگرفرهنگها وتمدنها عقب می مانیم . چراکه برای  هرگونه تعامل ورفاقت باید زبان آن رافهمید وگرنه رقابتی برای رشدوتوسعه وتغییر وهمگامی باعلوم روز پدید نمی‌آید. به قول حضرت علی ( ع) گوشت وپوست فرزندانمان متعلق به ماست ولی روح وفکرشان مربوط به زمانه وروزگارشان است .وعدم توجه به این مقوله مهم واساسی هست که چه به لحاظ آموزشی وچه تربیتی ، شکافی دربین مسئولان وخانواده با عزیزان نسل جوان ونوجوان افتاده ، ودر درک وفهم متقابل درعرصه‌های آموزشی وپرورشی دچارمشکل وحتی نگرانی شده‌اند.

خوب است مدیران، معلمان ووالدین اول آگاهی و تغییر رادرخود ایجادکرده تا بتوانند سکان تربیت این نسل راقوی‌تر وبهترازگذشته به عهده بگیرندو درپی آن شاهد رشد وکنش‌های عالی وقابل قبولی ازطرف فرزندان درجامعه باشند .

نگارنده معتقداست، دانش آموز معدنی است نقره خیز ومعلم ووالدین مهندسی هستند که اورا در کشف نهفته‌های گرانبهایش یاری می‌کنند. دغدغه‌های ما مقدس‌اند اما باید باشیوه‌های نوین وکارآمد وارد کارزار فرهنگی وآموزشی شد تابتوان نیازهای  مختلف جامعه را برطرف کرد وجامعه آبادوبانشاطی داشت. تنهاراهی که می‌شود یک زندگی بهترداشت این است که رشد کنیم  وتنهاراهی که می‌شود رشد کرد ، اینکه تغییر کنیم وتنها راه تغییر کردن هم این است که همواره چیزهای جدید یاد بگیریم تا بنابه فرموده حضرت علی ع دو روزمان ، یکسان ویکنواخت نباشد که اگرباشد باخته‌ایم . این قشر بزرگ وآینده سازما می‌تواند وقادراست درهمه عرصه‌های فکری ،فرهنگی ، دینی ومذهبی واجتماعی درقالب گروه‌ها وتشکل‌ها برای رشدوآبادانی کشور ورونق بخشی عرصه‌های مختلف نظام نقش آفرینی کند ومدیران هم اولا به این نسل اعتمادکنند وثانیا ازسپردن برخی مسئولیت‌ها درحدوتوان وسن به آنان واهمه نداشته باشند چراکه  در هربرهه‌ای ازاین انقلاب ، زحمات وتلاششان به اثبات رسید وکارساز بوده وهست .

وایمان بیاوریم که اینان، دانش آموزان ونوجوانان امروز، ومدیران ، پدران ومادران فردایند....

 ازخدا خواهیم توفیق ادب وعمل

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نامو ایمیل اختیاری می‌باشد.
آخرین مطالب
پربازدیدها
پوستر
عضویت در خبرنامه
یادداشت
گزارش
گفت و گو
logo-samandehi